Τι "καμπάνες" φέρνει η μη τήρηση των έκτακτων εργασιακών μέτρων

Newsroom L&O 01-04-2020 16:34
Τι
Οι εργοδότες που παραβιάζουν την έκτακτη νομοθεσία για την υγειονομική κρίση, κινδυνεύουν με βαριές ποινές...

Ποινές που ξεκινούν από τον αποκλεισμό από τα μέτρα στήριξης και καταλήγουν σε βαριές ποινές, έως και φυλάκιση, προβλέπονται για τους εργοδότες που θα παραβιάσουν τις έκτακτες νομοθετικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η υγειονομική κρίση επέβαλλε να εφαρμοστούν, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σαρωτικές αλλαγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πλευρά των εργοδοτών, δεν πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες. Διαφορετικά, κινδυνεύει με βαριές "καμπάνες". Πιο αναλυτικά, σύμφωνα τη νομική υπηρεσία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), οι... επίδοξοι παραβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ποινικές, διοικητικές, αλλά και αστικές κυρώσεις. Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Ποινικές κυρώσεις

Με βάση το άρθρο 22 παρ. 6 Ν. 1599/1986 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 άρθρ.2 Ν.2479/1997 «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα».

- Διοικητικές κυρώσεις

Επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 24 Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και ιδίως : «Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.» ανάλογα με την κατηγοριοποίηση που αναφέρεται στην Υ.Α. 60201/Δ7.1422 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» ΦΕΚ Β’ 4997/31-12-2019.

- Έμμεσες κυρώσεις εκ των πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και ΚΥΑ

Δυνάμει των άρθρων Α1-4 και Α2-3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 12998/232/2020 (ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020), Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Αστικές κυρώσεις

Ο εργαζόμενος, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, έχει ευθεία αξίωση για τον πλήρη μισθό του, στην περίπτωση των πληττομένων αλλά ανοιχτών επιχειρήσεων, ενώ για τις κλειστές με κρατική εντολή, στις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή μισθού, έχει ευθεία αξίωση για την καταβολή απευθείας από τον εργοδότη του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (αποζημίωση ειδικού σκοπού), μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-εργαζομένου καθώς και για κάθε άλλη ζημία (ηθική βλάβη κλπ.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo