• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα F-16, Mirage-2000/5 και υποβρύχια

Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης 02-12-2019 13:10 Τελευταία ενημέρωση: 02-12-2019 13:11
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα F-16, Mirage-2000/5 και υποβρύχια
Νομοσχέδιο προς διαβούλευση για την αναβάθμιση των F-16, την υποστήριξη των Mirage-2000, των υποβρυχίων/ΕΝΑΕ και θέματα ΕΜΘ, κατέθεσε για διαβούλευση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος

Κατατέθηκε αφού προηγουμένως πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, από την πλευρά του υπουργού Εθνικής Αμύνης Νικόλαου Παναγιωτόπουλου για δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και αφορά την αναβάθμιση των F-16,την «εν συνεχεία υποστήριξη» (Follow-On Support/FOS) των Mirage-2000, τα Ελληνικά Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά σε σχέση με το πρόγραμμα των υποβρυχίων Type-214AIP, αλλά και θέματα που αφορούν τους ΕΜΘ, καθώς και με μετατάξεις και ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ).

Η διαβούλευση προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 10:00 π.μ., όπως αναφέρει ο ΥΕΘΑ, ο οποίος προτρέπει κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διατύπωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου, σημειώνοντας: «Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων». 

Για την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ άλλων, «…περιλαμβάνει προγράμματα συνολικής πραγματικής αξίας διακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ (279.710.000 USD) επ’ ωφελεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ως απαραίτητο μέτρο για την εγκαθίδρυση και συντήρηση εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης και με σκοπό την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της χώρας, ιδιαίτερα για την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών αλλά και για την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι οικονομικοί φορείς επιλέγονται από τον αποκλειστικό κατασκευαστή για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των προγραμμάτων της πρότασης και τελούν υπό την έγκριση του ΥΠΕΘΑ».

Πρακτικώς αυτό σημαίνει «επιστροφή» περίπου του 25% της αξίας του προγράμματος αναβαθμίσεως με επενδύσεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ιδίως την ΕΑΒ και άλλες εταιρείες που θα υποδείξει καθώς θα τις έχει πιστοποιήσει η κατασκευάστρια Lockheed Martin για μία σειρά τομείς όπως: 

«α.     Κάλυψη αναγκών και επαύξηση επιχειρησιακών δυνατοτήτων και ετοιμότητας των ΕΔ με παροχή υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και ανάπτυξη και υποστήριξη των υποδομών τους.

β.     Εγκαθίδρυση δυνατότητας ανάλυσης αστοχιών και διακρίβωση σύνθεσης υλικών για τις ΕΔ.

γ.      Κατασκευή επιπλέον υποσυγκροτημάτων αεροσκαφών, εγκατάσταση συλλογών αναβάθμισης αεροσκαφών, εγκαθίδρυση δυνατοτήτων εργοστασιακής συντήρησης με ανοδίωση, υγρού και ξηρού αποχρωματισμού και χρώσης αεροσκαφών, από την ΕΑΒ.

δ.      Συναρμολόγηση και δοκιμές ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού αεροσκαφών.

ε.      Κατασκευή καλωδιώσεων αναβάθμισης αεροσκαφών και παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αναβάθμιση των αεροσκαφών» και άλλες».

Για το θέμα της υποστηρίξεως του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000, προβλέπει την έγκριση τριών Συμφωνιών – Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστηρίξεως (Follow On Support/FOS) των μαχητικών αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5 μεταξύ της Γενικής Διευθύνσεως Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) και κάθε μίας εκ των τριών κατασκευαστριών εταιρειών DASSAULT AVIATION (δομικό μέρος των αεροσκαφών), THALES DMS FRANCE (ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών) και SAFRAN AIRCRAFT ENGINES για τον κινητήρα των αεροσκαφών, για την κάλυψη των αναγκών εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5, χρονικής διάρκειας 7 ετών, μέσω της προμήθειας υλικών και της παροχής υπηρεσιών που θα απαιτηθούν από την Ελληνική ΠΑ. Σημειώνεται επίσης ότι η ισχύς της κάθε Συμφωνίας – Πλαισίου «αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτή».

Για το θέμα των ΕΝΑΕ και του προγράμματος των υποβρυχίων ρυθμίζονται όλες οι οικονομικές λεπτομέρειες, και γίνονται τελικοί – όπως φαίνεται – συμψηφισμοί μεταξύ των τριών πλευρών (Δημόσιο, ΕΝΑΕ και γερμανική εταιρεία) ενός δίδεται και πλήρης κατάλογος των απαιτούμενων υλικών που μεταβιβάζουν οι Γερμανοί στην ΕΝΑΕ.

Για το θέμα των ΕΜΘ/ΕΠΟΠ γίνονται τροποποιήσεις ως εξής: «Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Για τους μετατασσόμενους ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160).» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) αντικαθίσταται, ως εξής: «5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990, καθώς και οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας.».

 Για το θέμα των ρυθμίσεων για το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, σημειώνονται τα εξής:  

«1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 6Α του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται, ως εξής: «β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιλέγεται από τον οικείο υπουργό.» 2. Στο άρθρο 9 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, σε περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης ή μεταφοράς σε άλλο νομό της μονάδας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν και εφόσον στον ίδιο νομό δεν υπάρχει θέση του κλάδου τους στο Γενικό Επιτελείο που ανήκουν, μπορούν να μετατάσσονται, με αίτησή τους και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σε άλλο Γενικό Επιτελείο σε κενή οργανική θέση του κλάδου τους και εφόσον αυτή δεν υπάρχει με μεταφορά της οργανικής τους θέσης σε αυτό.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo