ΔΣΑ: Αποφάσισε ενημέρωση των δικηγόρων για τις συνέπειες των αποφάσεις ΣτΕ για το ασφαλιστικό

Syntaxi 13-10-2019 13:21
ΔΣΑ: Αποφάσισε ενημέρωση των δικηγόρων για τις συνέπειες των αποφάσεις ΣτΕ για το ασφαλιστικό
Την ενημέρωση των μελών του δικηγόρων σχετικά με τις συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το «νόμο Κατρούγκαλο» αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) σε συνεδρίασή του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίαση ζητήθηκαν και άλλα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο, όπως η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, συγκεκριμένες διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, κ.ά.

Αναλυτικά, ο ΔΣΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που έλαβε:

«Α. Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, που δικαίωσαν τις θέσεις του δικηγορικού σώματος και κατέγνωσαν την αντισυνταγματικότητα της ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) αποφασίστηκε η διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης την 17.10.2019, στο ξενοδοχείο Τιτάνια και ώρα 18.00, προς το σκοπό ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με τις συνέπειες των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων, ιδίως σε σχέση με το ύψος των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την επιβεβλημένη συμμόρφωση της Πολιτείας με το περιεχόμενό της δικαστικής κρίσης. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν δικηγόροι που εκπροσώπησαν το δικηγορικό σώμα στη δίκη ενώπιον του ΣτΕ καθώς και νομικοί, εξειδικευμένοι στο δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Β. Το σώμα ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του προσχεδίου νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, καθώς α) για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης, η παράσταση των δικηγόρων των μερών καθίσταται δυνητική και όχι υποχρεωτική, β) η αμοιβή του διαμεσολαβητή από 40 € αυξάνεται στα 50€ για το αρχικό στάδιο ενημέρωσης, και επιβαρυνομένης με ΦΠΑ 24%, ανέρχεται σε 62€ και γ) επιτρέπεται η ελεύθερη ίδρυση φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών από κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, χωρίς την πρόβλεψη ελάχιστου κεφαλαίου για την σύσταση της εταιρίας και ελαχίστου αριθμού τετραγωνικών μέτρων για τις κτηριακές υποδομές κ.λπ.

Το σώμα επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού διατυπωθούν οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει το προσεχές Σάββατο στην Άρτα, ενόψει της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που θα λάβει χώρα στη Λάρισα την 1-2.11.2019.

Γ. Το ΔΣ κατά πλειοψηφία υιοθέτησε την επικρατήσασα άποψη που διατύπωσε η  ad hoc  Επιτροπή (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ κ. Δημήτριο Βερβεσό, τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣΑ κ. Μιχαήλ Καλαντζόπουλο και τους Συμβούλους ΔΣΑ κ.κ. Αντώνιο Αντανασιώτη, Κωνσταντίνο Ρίζο και Ιωάννη Κάπο), η οποία συγκροτήθηκε με αντικείμενο τη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων επί των υπό ψήφιση άρθρων 49 έως και 53 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου σχετικά με τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΔΣΑ υιοθετεί τις εξής θέσεις:

1] Με την διάταξη του άρθρου 53 του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου συρρικνώνεται το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία, καθότι πλέον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα (α) στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982 όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1915/1990, (β) αν η επίλυση της συλλογικής διαφοράς επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, λόγος που πρέπει να αιτιολογείται πλήρως τόσον στην αίτηση όσον και στην διαιτητική απόφαση. Η προσθήκη της τελευταίας προϋπόθεσης ισοδυναμεί στην πράξη με κατάργηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία όταν δεν πρόκειται για επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.

2] Συνιστά υπέρμετρη παρέμβαση στη συλλογική αυτονομία η δυνατότητα, βάσει του της διάταξης του άρθρου 53, να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν.1876/1990. Οι όποιες αλλαγές για την εξαίρεση επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων δεν μπορεί να εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού, αλλά προϋποθέτουν σαφείς και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα προσχηματικής προσφυγής στις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αρκεί μόνη η υποβολή μιας αίτησης υπαγωγής στην προπτωχευτική κλπ διαδικασία για την εξαίρεση της επιχείρησης από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική απόφαση που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική.

Εξάλλου, τοιαύτη δυνατότητα εγείρει ζητήματα νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς θάλπει εν δυνάμει αθέμιτες πρακτικές μείωσης του εργατικού κόστους κάποιων επιχειρήσεων έναντι άλλων.

3] Το ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50, δεν μπορεί να επαφίεται στις διοικήσεις των σωματείων, αλλά θα πρέπει να ρυθμισθεί με διάταξη Νόμου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των προνοιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να διεξάγεται για την ανάδειξη των διοικήσεων των σωματείων, ενώ το αδιάβλητο της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πρέπει να διασφαλίζεται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου) στον τόπο / στους τόπους διεξαγωγής της. Η διάταξη αυτή νομοτεχνικά θα πρέπει να ενταχθεί στο σχετικό θεσμικό νομοθέτημα, δηλαδή στον Ν. 1264/1982.

4] Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 στ. β’ και γ’ υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών αντιστοίχως να δημοσιεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις τους εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες, θίγει την αυτονομία των οργανώσεων. Ζητήματα διαφάνειας καλύπτονται με την δημοσιοποίηση από πλευράς οργανώσεων των αναγκών που καλύφθηκαν από  κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης.

Δ. Το σώμα ενημερώθηκε για τη θέση σε δημόσια διαβούλευση του Προσχεδίου Νόμου του ΥΠΠΟΑ «Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις», το άρθρο 48 του οποίου αναστέλλει μέχρι την 31.12.2020 την ισχύ του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4603/2019 (Α΄48). Με την ανωτέρω διάταξη, της οποίας επιδιώκεται η αναστολή, είχε προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, ότι  δικαστικός αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, ορίζεται δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Με δεδομένο ότι η άνω διάταξη αποτελεί κατάκτηση για το δικηγορικό σώμα, αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τον Γεν. Γραμματέα του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλαντζόπουλο, και τους Συμβούλους Κωνσταντίνο Ρίζο και Αλέξανδρο Μαντζούτσο, προκειμένου να συναντηθούν με την Υπουργό Πολιτισμού και τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό και να εκθέσουν τις θέσεις του σώματος.

Ε. Το σώμα ενημερώθηκε επίσης για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του π.δ. για τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΔΣΑ από το ΣτΕ. Το σχέδιο π.δ. προωθήθηκε στον Πρόεδρο Δημοκρατίας προς υπογραφή και δημοσίευση.

ΣΤ. Σε συνέχεια της προηγούμενης από 19.7.2018 απόφασης του ΔΣ να  πραγματοποιηθούν τιμητικές εκδηλώσεις για τους πρώην Προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου, αποφασίστηκε η διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του πρώην Προέδρου του ΔΣΑ, Σωτήρη Πολύδωρα, ο οποίος υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου από το 1989 έως το 1993».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo