• Άρθρα
  • Ετικέτες
  • Αρθρογράφοι

Κατάταξη για την 2021 Δ/ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς

lawandorder.gr 28-06-2021 12:00
Κατάταξη για την 2021 Δ/ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (11:21:51 π.μ.) η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, με την οποία καλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς (ΣΞ) με τη 2021 Δ/ΕΣΣΟ, κατηγορίες στρατευσίμων.

Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι, οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στη διαταγή Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 12 έως 15 Ιουλίου 2021, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στη διαταγή ΣΥΠΟ από 19 έως 22 Ιουλίου 2021, ανάλογα µε την επιλογή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από τη 2021 Γ΄/ΕΣΣΟ και µεταγενέστερα, καθορίζεται η διάρκεια της στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης ως εξής:

-Οι οπλίτες - πρότακτοι οπλίτες και ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί - Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί που θα καταταγούν αρχικά ή επανακαταταγούν στο ΣΞ, θα απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τη συµπλήρωση χρόνου πραγµατικής στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) ή δεκατεσσάρων (14) µηνών αντίστοιχα, εφόσον:

α. Εκπληρώσουν µετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειοµένων των αποσπάσεων) σε μονάδες του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές µόνο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύµνου, Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου,

β. Εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε μονάδες Ειδικών ∆υνάµεων ή σε μονάδες - ανεξάρτητες υποµονάδες που υπάγονται σε σχηµατισµούς των Ειδικών ∆υνάµεων µε την ειδικότητα του Καταδροµέα ή Πεζοναύτη και

γ. Εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιµης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, µετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ»,

-Οι οπλίτες - πρότακτοι οπλίτες και ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί - Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί που θα καταταγούν αρχικά ή επανακαταταγούν στο ΣΞ, θα απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τη συµπλήρωση χρόνου πραγµατικής στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης δώδεκα (12) ή δεκαεπτά (17) µηνών αντίστοιχα, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία του Στρατού Ξηράς, εκτός των προαναφερθείσων μονάδων,

- Οι υπόχρεοι µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάµηνης διάρκειας απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τη συµπλήρωση χρόνου πραγµατικής στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) µηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε μονάδαυπηρεσία του Στρατού Ξηράς από τις προαναφερθείσες μονάδες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo