Νομοσχέδιο: Αλλάζει ο νόμος για τους εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων

Θανάσης Αργυράκης 04-03-2021 22:28 Τελευταία ενημέρωση: 04-03-2021 22:29
Νομοσχέδιο: Αλλάζει ο νόμος για τους εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων
«Η σημαντική πρόβλεψη για τις εγγυητικές επιστολές και τροποποιήσεις των συμβάσεων και συμφωνιών – πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους»

Να βελτιώσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις συμβάσεις στον τομέα της Άμυνας, το οποίο συνέβαλε οπωσδήποτε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, αλλά όχι εντελώς στην αποτελεσματική ικανοποίηση αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστήριξε ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ότι αποσκοπεί το νέο πλαίσιο που προωθείται για τις αγορές οπλικών συστημάτων.

Στην ομιλία του στη Βουλή, τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου σχετικά με «τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, τις ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», ο Ν. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι οι σημαντικότερες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

-«Αναλυτική περιγραφή των μερών του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών και του Κυλιομένου Προγράμματος.

-Αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης των Εξοπλιστικών προγραμμάτων.

-Μείωση του ορίου των συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας τα 30 εκατομμύρια ευρώ για λόγους διαφάνειας με ταυτόχρονη επίσπευση των διαδικασιών για όλες τις υπόλοιπες, με εξαμηνιαία απολογιστική ενημέρωση της Βουλής, αντί τις διαδικασίες εισαγωγής του θέματος για λήψη απόφασης από το ΚΥΣΕΑ και διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή».

Μεταξύ των άλλων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο είναι, όπως είπε, «η σημαντική πρόβλεψη για τις εγγυητικές επιστολές και τροποποιήσεις των συμβάσεων και συμφωνιών – πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους».

Προχωρούμε, είπε, «σε μείωση του ύψους των εγγυητικών επιστολών όσον αφορά στην εγγύηση συμμετοχής από 5% σε 2%, όσον αφορά στην εγγύηση καλής εκτέλεσης από 10% σε 5%».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «ο νόμος 3978/11 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία στην Εθνική έννομη τάξη και ρυθμίζει ζητήματα διαγωνιστικής διαδικασίας και σύναψης των συμβάσεων, προέβλεπε ορισμένες υπέρμετρες απαιτήσεις και ενέργειες από τους οικονομικούς φορείς. Καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων της ΕΕ, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μειωμένη προσέλευση οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και αδυναμία ομαλής και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης διαγωνισμών για εξοπλισμούς».

Με δεδομένο, λοιπόν, πρόσθεσε, ότι «αυτή η διαδικασία καθορίζεται κυρίως από την Οδηγία της ΕΕ, δεν υπήρξαν περιθώρια ευρείας αλλαγής των διατάξεων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε ρυθμίσεις του Εθνικού νομοθέτη και κυρίως σε όσες δρουν αρνητικά στην προσέλκυση των οικονομικών φορέων τόσο Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και εύρος των εταιρειών της αλλοδαπής».

Ορισμένες ακόμα προβλέψεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο υπουργός Αμυνας, είναι οι εξής:

-«Διαχωρισμός των εισαγόμενων προς έγκριση συμβάσεων, ανάλογα με το χρηματικό όριο. Ετσι, επισπεύδουμε τη διαδικασία καταθέτοντάς της άπαξ στη Βουλή, μαζί με το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών ώστε να μην φέρουμε αποσπασματικά υποπρογράμματα εδώ και εκεί, με ότι αυτό συνεπάγεται στην καθυστέρηση».

-«Δυνατότητα χρήσης συμφωνιών-πλαίσιο ως συμβάσεων εν συνέχεια υποστήριξης όταν δεν μπορούν εκ των προτέρων να συμφωνηθούν λεπτομερειακά οι όροι (κάτι που συμβαίνει στην πράξη συνεχώς), με την περιγραφή ουσιωδών όρων και τη μετέπειτα εξειδίκευση των όρων διά της σύμβασης, των κατ’ ιδίαν εκτελεστικών συμβάσεων που ακολουθούν τη συμφωνία - πλαίσιο.

Αυτό το κάναμε πέρυσι με ειδική νομοθετική πρόβλεψη στην εν συνεχεία υποστήριξη των «Μιράζ» 2000-5. Το περάσαμε με ειδικό Νόμο και όπως καταλαβαίνετε αυτό τώρα καθίσταται δυνατόν να γίνεται αυτομάτως αφού το περιέχει πλέον αυτή η μεταρρύθμιση, άρα το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο».

-«Εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού εγγράφου σύμβασης στη διαγωνιστική διαδικασία με το άρθρο 160: Εδώ η αξιοσημείωτη αυτή τροποποίηση επέρχεται με την πρόβλεψη για χρήση του νέου ευρωπαϊκού εγγράφου σύμβασης, και επίσης με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Ετσι, εξοικονομείται πολύς χρόνος, ο οποίος αναλίσκετο μέχρι πρότινος σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και διοικητικό φόρτο καθότι η κάθε εταιρεία ξεχωριστά συνέλεγε τα πιστοποιητικά, χρησιμοποιούσε διαφορετικούς τύπους εγγράφων για τις συμβάσεις αυτές. Τώρα θα υπάρχει ένας ενιαίος τύπος εγγράφου που προβλέπεται και στο Δίκαιο της ΕΕ».

Ο ίδιος αναφέρεθηκε και στο άρθρο 159 που, όπως είπε, «αφορά στην προσθήκη προϋποθέσεων και τις διαδικασίες προσφυγής του άρθρου 346 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, σύμφωνα με το οποίο, τα Κράτη-Μέλη κατ’ εξαίρεση από όσα ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για προμήθειες στο χώρο της Άμυνας μπορούν, αν κρίνουν ότι έτσι εξυπηρετούνται ζωτικά συμφέροντα Ασφαλείας τους, να κάνουν το δικό τους προγραμματισμό και το δικό τους σχεδιασμό όσον αφορά στις αμυντικές προμήθειες».

Μέχρι σήμερα, είπε, «αυτό προβλεπόταν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όμως υπήρχε ανασφάλεια Δικαίου, δηλαδή δεν εφαρμοζόταν ποτέ η καταφυγή σε αυτή την εξαίρεση ως προς το επίπεδο λήψης απόφασης για την επίκλησή της. Δηλαδή δύσκολα θα μπορούσε κάποιος, αφού το πλαίσιο ήταν ασαφές, να επικαλεστεί την εξαίρεση 346 της Συνθήκης της Λισσαβόνας για να καταρτιστεί μια σύμβαση κατά παρέκκλιση του ισχύοντος πλαισίου.

Τώρα προβλέπεται ρητά ότι η απόφαση εξαίρεσης μιας σύμβασης στρατιωτικού εξοπλισμού από τους κανόνες Ενωσιακής αγοράς λαμβάνεται από το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 348 της Συνθήκης της Λισσαβόνας έχοντας δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Κράτους-Μέλους, αν προκύψει καταχρηστική εφαρμογή ακριβώς αυτού του άρθρου».

Σημείωσε, τέλος, ότι «σε περιόδους κρίσης και εντάσεων, αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το συνολικό προγραμματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στα Εξοπλιστικά».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo